Legnépszerűbb termékek
Euro-150TE Flexy
nettó 128,000Ft
bruttó 162,560Ft
NOVATEK-N
nettó 128,000Ft
bruttó 162,560Ft
Sam4s NR 270
nettó 123,000Ft
bruttó 156,210Ft
Sam4s NR 300
nettó 117,500Ft
bruttó 149,225Ft
Sam4s NR 440 Kasszával
nettó 150,000Ft
bruttó 190,500Ft
Montel  Mini H
nettó 133,900Ft
bruttó 170,053Ft
Montel Sento H
nettó 139,900Ft
bruttó 177,673Ft
Sam4s  NR 240
nettó 119,500Ft
bruttó 151,765Ft
Micra Sento M
nettó 139,900Ft
bruttó 177,673Ft
Montel Sento H Light
nettó 134,900Ft
bruttó 171,323Ft

ÁSZF 2013.10.02

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban az „ÁSZF”)

Érvényes: 2013.10.02-től visszavonásig.

 

A jelen ÁSZF a Cardnet Zrt.  (székhely:1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.; cégjegyzékszám:13-10-042150; adószám: 10821886-2-41; a továbbiakban az „Eladó”) valamint a Vevő között (a Vevő és az Eladó a továbbiakban együttesen a „Felek, külön-külön a „Fél”), a Megrendelésben megjelöltek szerint igényelt eszközök és szolgáltatások tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyra irányadó feltételeket tartalmazza, és így a Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelésben definiált, nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak a jelen ÁSZF-ben is az ott meghatározott jelentéssel bírnak. 

1.       A Megrendelés tárgya az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Megrendelésben rögzített eszköz(ök) (a továbbiakban a „Pénztárgép”), és/vagy a Pénztárgéppel összefüggésben az Eladó által nyújtott, a Megrendelésben megjelölt szolgáltatások (a továbbiakban a „Szolgáltatás”).

2.       Az Eladó kijelenti, hogy rendelkezik a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) szerinti illetékes állami adóhatóság által, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül, valamint, hogy a Pénztárgép megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelményeknek, vagy a Pénztárgép forgalmazásának a Rendelet szerinti engedélyeztetése folyamatban van.

3.       A Megrendelés útján a Felek megállapodnak Pénztárgép tulajdonjogának a Vevőre történő átruházásában, és/vagy a Szolgáltatásnak a Vevő általi megrendelésében.

Amennyiben az Eladónak küldött Megrendelésben a Vevő olyan típusú Pénztárgépet jelöl meg, amely nem rendelkezik a Rendelet szerinti engedéllyel, úgy a Megrendelés hatályba lépésének az 5. pontban foglaltakon túl további feltétele az Eladó által küldött 5. pont szerinti Visszaigazolás Vevőnek történő kézbesítése, amelyben az Eladó jelzi, miszerint a Vevő által megjelölt Pénztárgép forgalmazásához szükséges engedély megadásra került.

Ha a Megrendelésben megjelölt Pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem elutasítják, az Eladó az erre vonatkozó tudomásszerzést követő 5 napon belül a Vevőt erről értesíti. A Vevő az ezen értesítést követő 5 napon belül jogosult az Eladót tájékoztatni arról, hogy a Megrendelésben szereplő Pénztárgép típus helyett melyik az Eladó által értékesített és már a Rendelet szerinti engedéllyel rendelkező másik típusú Pénztárgépet kívánja választani.

A Felek a fenti tájékoztatást a Megrendelés módosításának tekintik, és a tájékoztatás Eladónak történő kézbesítésével – amennyiben annak az 5. pont szerinti feltételei is fennállnak – a Megrendelés hatályba lép.

A fenti tájékoztatás elmaradása esetén Eladó választása szerint vagy jogosult egyoldalú jognyilatkozatával a Felek közötti jogviszony tárgyát képező Pénztárgép típusának meghatározására, és ezáltal a Megrendelés fentieknek megfelelő módosítására, vagy a Felek között létrejött jogviszonytól póthatáridő tűzése nélkül elállni, amely esetben az alábbiak szerinti Előleg kárátalány címén az Eladót illeti.

4.       A Pénztárgép vételárát (a továbbiakban a „Vételár”), illetve a Szolgáltatás díját (a továbbiakban a „Díj”) a Megrendelés tartalmazza.

5.       A Vevő a Vételárból megrendelt pénztárgépenként 25.000,- Ft + ÁFA (31.750 Ft) összeget köteles előlegként (a továbbiakban az „Előleg”) átutalással, vagy csekken az Eladó részére előzetesen megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, miszerint a Megrendelés az Előleg megfizetésével válik hatályossá. Az Eladó az Előlegről számlát állít ki, amelyet – a Megrendelést elfogadó, és a Pénztárgép átadásának az Eladó által vállalt időpontját rögzítő – visszaigazolással (a továbbiakban a „Visszaigazolás”) együtt a Vevő részére megküld. A Vételár, illetve a Díj hátralévő részéről az Eladó a számlát legkésőbb a Pénztárgép átadását, illetve a Szolgáltatás nyújtását megelőző 10. napig küldi meg a Vevő részére. Vevő tudomásul veszi, miszerint a fenti számla megfizetése a Pénztárgép üzembe helyezésének, illetve a Szolgáltatás nyújtásának előfeltételét képezi.

Vevő, illetve a Megrendelés aláírása vonatkozásában az annak képviseletében eljáró személy tudomásul veszi továbbá, miszerint ha a Megrendelés szerinti jogviszony a Cardnetnek nem felróhatóan, bármilyen okból a Cardnet és a Vevő között nem jönne létre, úgy a Megrendelés a Cardnet és a Vevő képviseletében eljáró személy, mint természetes személy között létrejött jogviszonynak minősül.

6.       Az Eladó jogosult póthatáridő tűzése nélkül elállni a Megrendeléstől, ha részére a Vételár, és/vagy a Díj teljes összege a 5. pontban foglaltaknak megfelelően, de legkésőbb a vonatkozó számla szerinti esedékességet követő 15 napon belül nem kerül kifizetésre. A Vevő jogosult Megrendeléstől elállni, amely esetben az Eladónak megfizetett Előleget elveszíti, kivéve, ha az elállására az Eladónak a Pénztárgép átadásával, vagy a Szolgáltatás nyújtásával való 15 napon túli késedelme adott okot. A Vevő tudomásul veszi, hogy a teljes Vételár, és/vagy Díj megfizetését követően a Megrendeléstől való elállásra nem jogosult.

7.       Eladó vállalja, hogy a Pénztárgép átadását a Visszaigazolásban vállalt időpontban, de legkésőbb a Megrendelés hatályba lépését követő 3 hónapon belül lehetővé teszi.  Egyébiránt az átadás és/vagy az üzembe helyezés, illetve a Szolgáltatás nyújtásának időpontját az Eladó közvetlenül a Vevővel egyezteti.

8.       A Pénztárgép tulajdonjoga a Vevőre, annak a részére történő átadásával - de legkorábban a teljes Vételár megfizetésével – száll át. Az átadás időpontjától a Vevő viseli a Pénztárgép terheit (ideértve az üzemeltetési és karbantartási költségeket is), valamint a kárveszélyt.

9.       A Vevő hozzájárul, hogy az Eladó a Megrendelés teljesítéséhez teljesítési segédet (a továbbiakban a „Teljesítési segéd”) vegyen igénybe, valamint ahhoz, hogy az Eladó a Megrendelés tartalmáról, illetve az azzal összefüggő okiratokról, adatokról a Teljesítési segédnek tájékoztatást nyújtson a Megrendelésben foglaltak teljesítése érdekében. Eladó kijelenti, hogy azon Teljesítési segéd, amelyet Eladó a Megrendelés szerinti Szolgáltatás nyújtásához vesz igénybe, szintén az illetékes állami adóhatóság által, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül.

10.    A Pénztárgép üzembe helyezésére – amennyiben a vonatkozó Szolgáltatás megrendelésére a Megrendelésben sor került – az Eladó köteles. A Vevő az üzembe helyezéssel összefüggésben vállalja, hogy – összhangban a Rendelet 45/A. § (1) és (4) bekezdésével – a Pénztárgép üzembe helyezésének tényét az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést, vagy – a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban a „Rendelet II.”) szerinti támogatás igénylése esetében – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot pedig az Eladó részére átadja.

A Vevő tudomásul veszi, miszerint, amennyiben a Rendelet II. 11. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a fenti kódot az Eladó részére nem adja át, köteles a Megrendelés 4. pontjában rögzített támogatási összeget az Eladónak haladéktalanul megfizetni.

11.    A Felek rögzítik, hogy az üzembe helyezés körülményeiről, azzal egyidejűleg, munkalapot (a továbbiakban a „Munkalap”) veszik fel, amely tartalmazza a Pénztárgép gyári számát, AP számát, illetve SIM számát. A Vevő a Munkalap aláírásával elismeri, hogy a Pénztárgépet beüzemelt és működőképes állapotban vette át. Eladó a Pénztárgép átadásával kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok útján a szervizek számára előírt adminisztrációs kötelezettségét teljesíti, illetve a pénztárgépnaplóba az üzembe helyezés tényét és körülményeit bejegyzi.

12.     Vevő tudomásul veszi, miszerint a Pénztárgép üzembe helyezésének további feltétele, hogy a Vevő a Pénztárgép rendeltetésszerű működéséhez szükséges telekommunikációs szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezzen. A megrendelt pénztárgépekre vonatkozó távközlési szerződés megkötésében Eladó közreműködik.

13.    A Megrendelés írásban, annak a Vevő általi aláírásával jön létre, azonban legkorábban a 5. pontban meghatározott, a hatályosuláshoz szükséges feltételek Vevő általi teljesítésével - lép hatályba.

14.    A Megrendelés, illetve az ÁSZF módosítása csak írásban érvényes. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelésben, vagy az ÁSZF-ben szereplő cégadatokban változás áll be, az nem igényli a Megrendelés módosítását, az érintett Fél egyoldalú írásbeli értesítésének másik Fél általi tudomásszerzésével hatályossá válik.

15.    A Megrendeléssel összefüggő jognyilatkozatokat – magát a Megrendelést, valamint az azzal együtt továbbítandó dokumentumokat és az ÁSZF, vagy a Felek által kétoldalúan aláírt bármely egyéb dokumentum által meghatározott esetleges kivételeket ide nem értve – a Felek elektronikus úton (e-mailben) kötelesek egymás részére megküldeni, azaz a Vevő esetében a Megrendelésben meghatározott email címről, míg az Eladó esetében a penztargep@cardnet.hu email címről érkező elektronikus levelek az adott Fél szerződés nyilatkozatának minősülnek, amennyiben azt a másik Fél részére az előzőekben hivatkozott email címre megküldték. Az elektronikus közlés alól kivételt képező fenti dokumentumokat, az ÁSZF-ben megnevezett számlákat, illetve az elektronikus kommunikációval kapcsolatos bármely akadály felmerülése esetében az egyébként elektronikus úton megküldendő jognyilatkozatokat postai küldeményként kell elküldeni a másik, címzett Fél mindenkori székhelyére.

A jelen ÁSZF aláírásával Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmának megismerését Eladó számára lehetővé tette, továbbá, hogy tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek, és hogy az ezen, valamint az ÁSZF további feltételeit az ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja.


 

 

Készítette: Cardnet Zrt.
Fehér Kuvasz Bt. © 2017